Berggasse 19, Wien

Julkaistu 13.4.2023

 

 

BERGGASSE 19, WIEN

 

Osoite on  tuttu  psykoanalyysin historiaan vähäisestikin  perehtyneelle.  Tässä  talossa lääkäri, psykoanalyytikko Sigmund Freud  asui perheineen  vuosina 1891-1938.  Siellä  hän aloitti ja syvensi  ihmismielen tutkimustaan,  ensin neurologiasta,  sittemmin siirtyen mielen sisäisen maailman dynamiikkaan ja tiedostamattoman mielen ilmiöihin;  ryhtyi  itseanalyysiin,  apunaan ajoittain lääkärikollega Fliessin kanssa käyty kirjeenvaihto;   piti psykoanalyyttista  vastaanottoaan sekä  perusti  kollegoidensa kanssa  Keskiviikko-seuran.

 

Bergassella Freud myös  julkaisi  ensimmäisen psykoanalyysin perusteita käsittelevän teoksen  Die Traumdeutung (1900),  suomeksi Unien tulkinta (1961).  Teosta on luonnehdittu  vuosisadan  kirjaksi, jossa unille  löydetään keskeinen  tehtävä ja merkitys  ihmisen psyyken piilotajuisten  ristiriitojen kuvaajana   ja  toiveen toteuttajana sekä esitellään vapaan assosiaation menetelmää unien käsittelyssä.  Unien tulkinnan ohella teos on  malli mielen toiminnasta ja rakenteesta, tarjoten menetelmän kaikenlaisen psyykkisen  aineksen psykoanalyyttiselle käsittelylle.

 

Heinäkuussa 2022    Bergasse 19 kirjastohuoneeseen  kokoontui psykoanalyytikkoja Suomesta, Ruotsista ja Norjasta keskustelemaan yhdessä  Unien tulkinta  -teoksesta.  Paikan päällä  oli  seitsemän osallistujaa  ja etäyhteyden välityksellä neljä  lisää.   Ryhmä oli saanut   alkunsa  keväällä 2022  ruotsalaisen, Suomesta lähtöisin olevan,  Helene Wolfen kutsumana. Ryhmän itselleen määrittelemänä ideaalina  on  lukea läpi  koko  Freudin tuotanto,  teos kerrallaan,  oheislukemistona J-M Quinodozon (2005)  teos  Reading Freud  sekä  keskustella luetusta etäkokoontumisissa.

 

Berggasse 19 loi  erityiset historialliset puitteet ja ilmapiirin ryhmän kokoontumiselle.  Erityisen elävöittävää  oli  edeltävänä päivänä osallistua opastetulle kierrokselle Freudin perheen kotiin ja tutustua perhe-elämään 1900-luvun  alun Wienissä. Kävellä   tyhjissä,  kaikuvissa  huoneissa,   antaa  tilaa mielikuville  ja havahtua   outoon menneisyyden kaihoon.  Kuunnella kertomusta  Freudin henkilökohtaisesta  elämästä,   määrätietoisesta etenemisestä   psykoanalyysin  perustajana,  mutta myös kärsimyksestä ja nöyryydestä sisäisten ja  ulkoisen  paineiden keskellä.   Sekä olla  läsnä 1900-luvun alun Euroopan poliittisen tilanteen muistojen äärellä.  Pohtia,  kuinka  ajan henki sai ilmaisunsa psykoanalyysissa.

 

Meitä pohjoismaalaisia Freudin  lukijoita oli Wieniin kutsunut Euroopan psykoanalyyttisen  federaation ( EPF) kongressi, jonka pääteemana oli Ideaalit (Ideals). Kongressin esittelykirjoituksessa  Jan Abram (2022)  toteaa mm. seuraavasti:  Freudin   tavasta työskennellä vastaanottohuoneessaan muodostui vuosikymmenien kuluessa psykoanalyyttisen  praktiikan standardi, ideaali.  Jokainen tarvitsee  ideaaleja, esikuvia, psyykkisessä kehityksessään, mutta ideaalit  voivat myös joskus muodostua tyrannian kaltaisiksi ja toisaalta ideaalien puute  voi johtaa  hämmennykseen,  emotionaaliseen tyhjyyteen ja epätoivoon.  Koronapandemia  pudotti monet psykoanalyytikot hämmennyksen tilaan: Yhtäkkiä  ja usein vastahakoisin mielin  oli hyväksyttävä pandemian tuomat  rajoitukset ja  käytettävä maskeja, avattava ikkunoita tai siirryttävä etäkontakteihin  analyysin jatkumisen turvaamiseksi.  Oli löydettävä sanoja uusille käytännöille ja  luotettava, että etäkontakteissa potilas itse huomioi analyyttisen tilanteen, settingin,  yksityisyyden.  Haastoiko  kaikki tämä vuosikymmeniä  ylläpidettyä ideaalia psykoanalyyttisen vastaanoton käytännöistä?  Ja lisäksi:   Vaativatko viime vuosien muut globaalit uhat, ilmastonmuutos,  populismin suosio ja sodan syttyminen Euroopassa,  kääntämään  psykoanalyysin katsetta  kliinisestä työstä myös vastaanottohuoneen ulkopuolelle?

 

Wienin helteisenä  heinäkuun iltapäivänä ryhmämme keskusteli Freudin uniteoriasta.   Kuinka  sellaiset unet, jotka kuvaavat epäonnistumista tai muuta  epämieluisaa, voivat olla toiveen toteutumia?  Voiko unen teema jatkua useampana yönä peräkkäin,  kypsyä  viikkojen, kuukausien jopa vuosien ajan?   Freud käytti  teoksessaan  rohkeasti esimerkkeinä paljon omien unien tulkintaa,  hyvin yksityiskohtaista  itseanalyysia niistä   – jäikö  unien käsittelyistä paikoittain  jotain  olennaista pois, huolimatta Freudin  julkilausumasta tarpeesta suojata yksityisyyttään? Freud pyrki   psykoanalyysillaan  perustelemaan uudenlaista, inhimillisempää,  vaihtoehtoa  mielen ongelmien   hoitoon. Huomion arvoista on, että  tämä positio, psykiatrian valtavirran laidalla,   on psykoanalyysilla säilynyt näihin päiviin  asti.

 

Keskustelussa nousi esille   myös kysymys: Ovatko unet ja niiden psykoanalyyttinen käsittely  muuttuneet  kuluneen  yli sadan vuoden aikana?    Tieteellinen tieto unen biologisista ja fysiologista prosesseista ovat  karttuneet huimasti.   Klassisen psykoanalyyttisen näkemyksen  kannalta  ihmisen piilotajunta, mielen tiedostamaton osa, sisältää haluja, toiveita, jotka alati  etsivät päämääriensä toteutumista ja unimaailmassa pääsemme  lähelle tuota piilossa olevaa maailmaa.   Piilotajunta ei perimmältään  muutu,  vaikka sen ilmiasut ja  johdannaiset saavat erilaisia muotoja eri aikakausina.

 

Suomalainen psykoanalyytikko  Henrik Enckell (2017) kuvailee  kahta erilaista mallia unien kohtaamiseen ja työstämiseen psykoanalyysissa tai psykoterapiassa.    Freudin  kehittämää unien tulkintaa voidaan kutsua klassiseksi malliksi tai representaatiomalliksi, jossa  vapaan assosiaation ja  tulkinnan avulla  mielen sisäisiä ristiriitoja tiedostetaan, integroidaan  ja otetaan haltuun.  Unennäkijä kokee unensa oman sisäisen mielen maailmansa tuotoksena.

 

Tilanne on toisenlainen, jos unennäkijä kokee uniensa heijastavan enemmän hänen ulkoista todellisuuttaan  kuin sisäistä maailmaa eikä niinkään  koe itse olevansa vastuussa uniensa muodostumisesta.   Tässä kohden  klassinen malli ei toimi hoidollisena menetelmänä, vaan   psykoanalyysissa ja -terapiassa  on   vahvistettava unennäkijän kykyä kohdata ja käsitellä mielessään olevaa ainesta. Enckell nimittää sitä  unien käsittelyn funktiomalliksi.  Silloin unta käsiteltäessä huomioidaan  myös  miten   heijasta uni   unennäkijän ja psykoanalyytikon suhdetta eli elävöityykö   transferenssi  -näkökulma  unessa. Funktiomallissa  unennäkijä ja psykoanalyytikko  pyrkivät yhdessä  rikastamaan unen merkityksiä, tekemään tulkintaehdotuksia sekä pohtimaan  avaako psykoterapeuttisessa tilanteessa kerrottu ja  kerronnassa elävästi yhdessä  koettu uni jotain erilaista ja uutta  sekä unennäkijälle että terapeuttiselle yhteistyölle.

 

Psykoanalyysia on usein syytetty Freudin työn idealisoinnista ja vanhakantaisuuteen pysähtymisestä.  Ideaaleja ja idealisointia  tarvitaan, varsinkin uuden luomisessa.   Mutta ajan kuluessa on  myös psykoanalyysin ja psykoanalyytikoiden   on tärkeää   kyseenalaistaa  ideaalejaan ja löytää niille  oma paikkansa.   Funktiomalli  on  yksi  esimerkki  Freudin  klassisen mallin muunnoksesta ja psykoanalyyttisen teorian kehittymisestä, vain yhdenlaisesta ideaalista luopumisesta.  Enckellin (2017)  mukaan psykoanalyytikon ja psykoterapeutin   tulee soveltaa teoriaansa potilasta  ja sen hetkistä realiteettia kuunnellen, pohtien  mikä sopii juuri tähän tilanteeseen.

 

Freud kävi aikoinaan hyvin vilkasta kirjeenvaihtoa kollegoiden kanssa.  Oppaamme Freudin kodissa nosti esille jännittävän  kommentin: Miten Freud olisi  nykypäivänä hyödyntänyt  etäyhteyksiä ja somea psykoanalyysia koskevissa  pohdinnoissa ja keskusteluissa?  Koronapandemia   pakotti  meitä psykoanalyytikkoja osaltaan keksimään uudenlaisia tapoja olla yhteydessä potilaidemme ja toistemme kanssa.   Pohjoismaiselle  Freud -lukuryhmällemme  etäyhteys tarjoaa  mahdollisuuden  palata klassikkoteosten äärelle sekä keskustella,  idealisoida ja kyseenalaistaa kollegiaalisessa ilmapiirissä.

Ulla Ollila

kirjoittaja on psykologi ja koulutuspsykoanalyytikko

 

Kirjallisuutta

 

Abram, Jan (2022). Argument.  Ideals  35 th EPF Annual Conference. Vienna 15.-17. July 2022.

 

Enckell, H. (2017). Unet psykoanalyysin työvälineenä.  Teoksessa Klockars, L. ja Laine, A. (toim.)  Antologia. Suomen psykoanalyyttisen yhdistyksen 50-vuotisjuhlakirja. ntamo, Helsinki, 34-53.

 

Freud, S (1900). Die Traumdeutung. Gesammelte Werke, Band 2-3 Fisher,  Frankfurt am Mein.

 

Freud, S. (1961).  Unien tulkinta.  Suomentanut Erkki Puranen.   Gummerus, Jyväskylä.

 

Quidonoz, Jean-Michel (2005). Reading Freud. A chronological exploration of Freud`s writings.  Routledge, East Sussex.