Psykoterapian tarkoituksena on lisätä psyykkistä hyvinvointia ja parantaa toimintakykyä. Se on tavoitteellista yhteistyötä terveydenhuollon ammattilaisen, psykoterapeutin kanssa. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira antaa koulutuksen jälkeen oikeuden käyttää psykoterapeutin nimikettä. Koulutukseen kuuluu tärkeänä osana koulutettavan oma psykoanalyysi.

Yleistä psykoanalyyttisestä hoidosta

Psykoanalyysin ja psykoanalyyttisen psykoterapian keskeisenä lähtökohtana on, että ihmisessä on itselle tuttu, tiedostettu puoli ja tiedostamaton, piilotajuinen puoli. Psykoanalyyttisen teorian mukaan psyykkisten oireiden taustalla on myös tiedostamattomia tekijöitä. Psyykkisiä oireita voivat olla esimerkiksi masennus, ahdistus, paniikki, jännittäminen, itsetunto-ongelmat, seksuaaliset vaikeudet, psykosomaattiset oireet, toimintakyvyn heikkous ja ihmissuhdevaikeudet. Persoonallisuuden kehitys on voinut jäädä keskeneräiseksi kasvuvuosina tapahtuneiden traumojen tai esimerkiksi puutteellisen kasvuympäristön vuoksi. Silloin ihmisen persoonallisuudessa on alueita, joiden kehitys on riittämätöntä vaikka se toisilla alueilla olisi iänmukaisesti kypsynyttä. Tällöin ihminen ei ole voinut kasvaa tarpeeksi itsenäiseksi ja voi puuttua riittävä lujuus selvitä sisäisistä ja ulkoisista ristiriidoista ja elämän vaatimukset voivat ylittää kestokyvyn.

Oireiden ja ristiriitojen jatkuessa pitkään kyky rakentaa ja ylläpitää tyydyttäviä ihmissuhteita vaikeutuu. Myös työ- ja opiskelukyky sekä yleinen toimintakyky voivat olla uhattuna. Oireet ja ristiriidat toistuvat kehämäisesti ellei niitä voida riittävän syvällisesti tutkia ja ymmärtää. Silloin on syytä pysähtyä. Psykoanalyyttinen psykoterapia ja psykoanalyysi tarjoavat mahdollisuuden selvittää yhdessä ammattilaisen kanssa oireiden ja ongelmien taustalla olevia tekijöitä. Tiiviin vuorovaikutuksen avulla saavutettu itseymmärrys antaa paremmat ja kestävämmät mahdollisuudet tulla toimeen itsensä ja muiden kanssa ja sitä kautta myös toimintakyky voi palautua tai parantua.

 

Hoitomenetelmä

Sekä psykoanalyyttisessa psykoterapiassa että psykoanalyysissa pyritään luomaan tilanne, jossa henkilö voi mahdollisimman vapaasti kertoa havainnoistaan, mielleyhtymistään, ajatuksistaan ja tunteistaan koskien sekä itseään että psykoterapeuttia/psykoanalyytikkoa. Tätä kutsutaan vapaan assosiaation menetelmäksi. Psykoterapeutti/psykoanalyytikko kuuntelee ja huomioi mahdollisimman huolellisesti kaikkea, mitä henkilö kertoo sanallisesti ja sanattomasti. Kuulemansa ja ymmärtämänsä perusteella psykoterapeutti/psykoanalyytikko esittää huomioita ja kuvauksia, joiden tarkoitus on lisätä henkilön ymmärrystä oman mielensä sisällöistä ja toiminnasta.

 

Psykoterapian/psykoanalyysin aloittaminen

Psyykkiset ristiriidat ovat yleensä kehittyneet pitkän ajan kuluessa. Siksi niiden selvittäminen ja työstäminen vaatii sekä hoitoon hakeutuvalta että psykoterapeutilta tai psykoanalyytikolta aikaa, vaivannäköä ja sitoutumista. Hoidon kivijalka on luottamus ja kahdenkeskisyys. Hoitoon hakeutuvan elämäntilanteen ja mahdollisen terapian/analyysin tarpeen selvittämiseksi tarvitaan 3-5 arviokäyntiä. Käyntien perusteella psykoterapeutti/psykoanalyytikko kertoo oman näkemyksensä tilanteesta ja antaa mahdollisen hoitosuosituksen. Ennen psykoterapiakäyntien tai psykoanalyysin aloittamista tehdään terapiasopimus, jossa sovitaan työskentelyyn liittyvistä käytännön asioista.

 

Psykoanalyysi

Psykoanalyysi tapahtuu yleensä 4 kertaa viikossa. Käyntitiheydellä pyritään siihen, että ihminen voi vapaasti assosioiden tuoda yhteistyöhön sisäistä maailmaansa ristiriitoineen ja näin tiedostamatonta voidaan paremmin saada yhdessä ymmärretyksi. Psykoanalyysin kestoa ei määritellä etukäteen – on hyvä varautua joitakin vuosia kestävään yhteistyöhön. Psykoanalyysissa on tavallista, että henkilö makaa analyysisohvalla ilman katsekontaktia psykoanalyytikkoon, mutta myös istuma-asento on mahdollinen. Psykoanalyysi vaatii huomattavaa ajallista ja taloudellista panostusta. Analyysin tiiviys ja pitkäkestoisuus selittävät sitä, miksi sen vaikutus on psykoterapioista kaikkein pysyvintä ja syvimmälle persoonallisuuden rakenteisiin ulottuvaa.

 

Psykoanalyyttinen psykoterapia

Psykoanalyyttinen psykoterapia tapahtuu yleensä 2-3 kertaa viikossa. Psykoterapian teoreettinen perusta ja menetelmä ovat samanlaisia kuin psykoanalyysissa, mutta sovellettuna vähempään viikoittaiseen käyntimäärään. Myös katsekontaktin mahdollisuus ja istuma-asento on tavallisempaa psykoterapiassa. Hoidon tavoitteet huomioon ottaen psykoanalyyttinen psykoterapiatyöskentely vie useamman vuoden.

 

Hoitoon hakeutuminen

Soittamalla ajanvaraus- ja neuvontapuhelimeen 044 9868978 voit saada tietoa siitä, kenellä olisi mahdollisuus arvioida tilannettasi. Voit olla yhteydessä myös suoraan aikuisia hoitaviin psykoterapeutteihin/psykoanalyytikoihin.